• ಕಾರ್ಗಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ದಿನಗಳು - ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ

Kargilnalli hadinelu dinagalu by Ravibelage | ಕಾರ್ಗಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ದಿನಗಳು – ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ

Kargilnalli hadinelu dinagalu by Ravibelage | ಕಾರ್ಗಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ದಿನಗಳು – ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ

Original price was: ₹160.00.Current price is: ₹155.00.

Quantity
Wishlist

In Stock

Guaranteed Delivery

Swift Shipping

Kargilnalli hadinelu dinagalu by Ravibelage | ಕಾರ್ಗಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ದಿನಗಳು – ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ

this book is about kargil war stories by ravi belagere, it explains the 17 days war stories and how soldiers win

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kargilnalli hadinelu dinagalu by Ravibelage | ಕಾರ್ಗಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ದಿನಗಳು – ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Recently Viewed These Products!

You haven't viewed any products yet! Explore our Book Store now.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kargilnalli hadinelu dinagalu by Ravibelage | ಕಾರ್ಗಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ದಿನಗಳು – ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
Scroll to Top